Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี ร่วมรับการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตอ.ลานสัก จ.อุทัยธานี     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวนิภา แจงทนงค์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
และส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของ
รัฐบาล ในเขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจเยี่ยม
ณ แปลงโคนมต้นแบบสหกรณ์นิคม ลานสัก จำกัด การจัดสรรที่ทำกินให้กับ
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินระบำ และกลุ่มผู้ผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่ป่าอ้อ เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional