Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ผอ.สตท.6 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 18     เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 นางสาวกัณณิกาจิตรชุ่ม ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 18
เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ2559
รอบที่ 2 และงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
รับฟังการชี้แจงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
โดยมีนางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (ชั้น 2) และห้องประชุมศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวกำแพงเพชร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional