Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.จันทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางละออง พุทธเสน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน”
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เป้าหมายยกระดับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีวินัยทางการเงินสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
และมีเงินออม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมี นายธีรภัทร อุ่นใจ นายสมพงษ์ ธรรมคงทอง และนางสมควร ปราบไพริน ครูบัญชีอาสา
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 ราย โดยมี นายนิสัน ขันทอง
รองนายกเทศมนตรี ตำบลตะเคียนทอง เป็นประธานในพิธี ณ หมู่ 8 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ
จ.จันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional