Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี ลงพื้นที่จัดทำผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนในการจัดผังแปลง     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรในการจัดทำ
ผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนในการจัดผังแปลง ภายใต้
โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
เพื่อให้
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกษตรทฤษฏีใหม่ และ
สามารถนำไปปรับใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ ณ อำเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional