Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การทำบัญชีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมเป็น
วิทยาอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ซึ่งจัดโดย
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
เพื่อให้บุคลากรที่เข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชี สามารถนำไปวางแผนการ
ใช้จ่ายได้
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional