Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น     เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการของสหกรณ์
และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ได้รับทราบ
ณ สหกรณ์กองทุน
สวนยางขอนแก่น จำกัด อำเภอกระนวน ลานอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตร
มัญจาคีรี จำกัด อำเภอมัญจาคีรี และห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังคูณ
พัฒนา จำกัด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional