Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     เมื่อวันที่ 15 และ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น
เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจัดกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการวางแผนจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ พิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
และห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional