Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ.     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับทราบ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่
โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6, 7 เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม
โกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional