Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครสวรรค์ เป็นวิทยากรสอนแนะบัญชี แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
นำโดย นางสาวฐิติวรดา ภู่รอด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย
พนักงานราชการ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายใน
ครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดจอมคีรีนากพรต ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 - 6 จำนวน 134 คน 
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "น้อมนำแนวทางสู่เศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดจอมคีรีนาคพรต สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional