Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
"ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดี
เพื่อพ่อของแผ่นดิน”
โดยมีการจัดเสวนาและสอนแนะการทำบัญชี แก่ผู้รับ
การอบรม รวม 25 ราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน
2559 และเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ
ให้เกษตรกรและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในการดำเนินชีวิต
โดยมี
นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลคลองโยง รพ.สต.คลองโยง ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิด ณ ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional