Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. ร่วมพิธีปิด "ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” พร้อมมอบป้ายตลาดต่อให้ กษ. และ ก.ไอซีที     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
นฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม เป็นประธานในพิธีปิด "ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่
เที่ยงแท้ยุติธรรม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 2559 โดยมี นายธวัชชัย
ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณ
เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล
     ในโอกาสนี้ ประธานได้รับมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมจากรองปลัด
กระทรวงยุติธรรม และได้มอบต่อให้ตัวแทนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ร่วมกันจัดงานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลในเดือนกันยายน 2559 "ตลาดเกษตรดิจิทัล”
ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า”
ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. โดยมีกิจกรรม
ด้านการเกษตร เช่น Smart Farmer การจำหน่ายสินค้า Organic และไม้ดอก
ไม้ประดับ พร้อมจำหน่ายสินค้า IT เป็นต้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional