Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง เข้าร่วมโครงการ "สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดระนอง”      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด

เข้าร่วมรับฟังโครงการ "สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ณ จังหวัดระนอง”
จัดโดยสภานิบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อหารือร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการตามแนวนโยบาย
ที่รัฐบาลได้แถลงต่อ สนช. โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่ 2
พร้อมด้วยสมาชิก สนช. จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการ
สามัญคณะต่างๆ ของ สนช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาที่ดิน
และปัญหาการบริหารจัดการขยะ โดยมีประชาชนจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วม
ชี้แจงปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจาก
ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional