Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เพชรบุรี ร่วมโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วม
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
"ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์
โดยมีนายชูชาติ วรรณขำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำทรัพย์
พร้อมด้วยนายสุริยะ ชูวงศ์ ครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ และประโยชน์ของการนำข้อมูลทางบัญชีไปปรับใช้ในการดำเนินชี
วิต
โดยมีนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน
ณ หมู่บ้าน
บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional