Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพ่น จำกัด     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวพรศิริ เสียงดัง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ ทัพลา และนางสาววรารัตน์ สองเมือง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพ่น จำกัด ครั้งที่ 39
( สิ้นสุด
ปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 ) เพื่อรับทราบผลการเนินงาน แผนการบริหารงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟัง
ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ
ได้ทราบ ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพ่น จำกัด
จังหวัดอุดรธานี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional