Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จ.นครนายก" ครั้งที่ 11     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดอง
สมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 11
ดยให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างวินัย
ทางการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้
โดยได้รับเกียรติจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดทองจรรยา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional