Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบ "ชุมชนบ้านร้องส้มป่อย” จ.เชียงใหม่     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
เสวนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชน
ต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” และตรวจเยี่ยม
ชุมชนบ้านร้องส้มป่อย
ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถบันทึกบัญชี และเห็น
ความสำคัญของการบันทึกบัญชี ทำให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนต้นแบบและเกษตรกรดีเด่นของชุมชน
โดยมีบุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
ณ ชุมชนบ้านร้องส้มป่อย ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional