Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดีสามัคคีปรองดอง ประจำเดือนสิงหาคม 2559     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางมาลา จิตรเสนานักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการทาง
บัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดีสามัคคี
ปรองดอง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. และหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การปรองดอง
สมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ร่วมให้
บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้รู้รายได้ ลดรายจ่าย
โดยมีนายสุรินทร์
เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดปุณณาวาส
(ลำใน) ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional