Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการให้การสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้การสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ เด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ
เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ
ด้านการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร จาก
โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะ
โภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะ
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
ณ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional