Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยนางสุจิตตรา พิทักษา นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
เพื่อพิจารณางบการเงินและผลการ
ดำเนินงานปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 พร้อมให้ข้อสังเกตและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
ยางชุมน้อย จำกัด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional