Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน” โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน      เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวกนกรส อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน”
ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่าย
ของตนเองและครอบครัว สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนเอง เกิดการ
ประหยัดและการออม นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนการใช้จ่ายในอนาคต
ต่อไป โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง จำนวน 54 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม
สำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional