Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดระนอง
เพื่อประเมิน
สถานการณ์น้ำ การเพาะปลูก การจัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย
การวางแผนการผลิตและปรับตัวของเกษตรกร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนอย่างเหมาะสม เพื่อลด
ผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีนายไพศาล แสงหิรัญ
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
รักษะวาริน ศาลากลางจังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional