Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ในอำเภอ
เมืองระนอง จำนวน 5 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
(ศบกต.) 5 โครงการฯ ดังนี้ ศบกต.บางนอนโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินช่วยวิกฤติภัยแล้งตำบลบางนอน ศบกต.ทรายแดง
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างอาชีพเสริมช่วงวิกฤติภัยแล้งปี 2559 ศบกต.
หาดส้มแป้น โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
ช่วยวิกฤติภัยแล้งตำบลหาดส้มแป้น ศบกต.บางริ้น โครงการผ้าบาติกมัดย้อมและ
ตัดเย็บเพื่อเสริมรายได้ในช่วงฤดูแล้งตำบลบางริ้น และศบกต.หงาว โครงการ
ส่งเสริมและผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินช่วยวิกฤติภัยแล้ง ณ
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional