Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.หนองคาย จำกัด     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย
นางสาวนัฐรดา สุวรรณะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.
หนองคาย จำกัด
สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 เพื่อรับทราบผล
การดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ศาลากลางบ้านศูนย์กลาง ต.โพธิ์ตาก
อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional