Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 52
ของสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ
รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ทราบ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional