Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ     เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาว นงลักษณ์
บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2559
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เพื่อให้
สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริมการออม
โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณวัดกุฎีเตี้ย หมู่ที่ 3
ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional