Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตร
หนองสองห้อง จำกัด ครั้งที่ 47
(สิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559)
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงานหน้าที่และความรับผิดชอบ
เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการ
ของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้รับทราบ ณ สหกรณ์
การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional