Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต จัดอบรมสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ ตำบลสาคู อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
     ทั้งนี้ นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนแก่ประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมวินัยที่ดีในการออม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional