Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน     เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
และนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี "ชุมชนต้นแบบ
คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
ชุมชนบ้านนาป่าแปก
ณ สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด ตำบลหมอกจำแป่
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน และนางกุ้งนาง อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ
      ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
แม่ฮ่องสอน
เพื่อร่วมประชุมและติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบแนวทาง
การปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ ได้ร่วม
ปลูกต้นกระพี้จั่นบริเวณสำนักงานฯ อีกด้วย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional