Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดอบรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้าสำนักงานรุ่นที่ 1”      เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้า
สำนักงาน รุ่นที่ 1”
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์
มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในระดับสูง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถเป็นกลไก
ของรัฐที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ รวมถึงสามารถรองรับภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่ม และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจ
ในการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได้
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการในทุกระดับ และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชนและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์
การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและวิทยากร
โดย
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2559 หรือดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ หรือเป็นผู้ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม ไม่เกษียณอายุราชการในปี 2559 และสามารถเข้ารับ
การอบรมได้ตลอดหลักสูตร
จำนวน 61 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม จำนวน 10 วัน
ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional