Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดชุมพร      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ชุมพร เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี
นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7
เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 และ
รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional