Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแนะนำการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และแนะนำการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมผลิตทาง
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
แก่คุณครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียนของศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ และบันทึกบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้
ณ ศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงชิง
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional