Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมด้วยนางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับชมรมครูบัญชีอาสาจังหวัดขอนแก่น เกษตรอำเภอ
บ้านไผ่ พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหัวหนอง
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและจัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดี
เพื่อพ่อของแผ่นดิน”
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชีและใช้
ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยมีการกำกับ แนะนำและ
ติดตามการจดบันทึกบัญชี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมาย
มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
และมีเงินออม โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม จำนวน 30 คน
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional