Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. จัดประชุมก้าวใหม่การตรวจสอบกิจการณ์สหกรณ์ ครั้งที่2     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมก้าวใหม่การตรวจสอบกิจการณ์สหกรณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา
ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
และร่างนายทะเบียนสหกรณ์
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การต่ออายุ
และการเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559
ที่ได้ปรับปปรุง
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional