Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559”      เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559”
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต
ในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านบัญชี โดยสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional