Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อำเภอชุมแพ      เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย
นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ
ส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ
      ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมให้บริการในการเสริมสร้าง
ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถ
บันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน ได้ทราบฐานะการเงินของตนเองและสามารถ
วางแผนการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา
อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional