Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
และนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้าง
ผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนัก
ความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีว
ศึกษาธุรกิจและบริการ และนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมเป็นพยานการลงนาม
ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชีสหกรณ์
ให้สหกรณ์มีบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และครูผู้สอน
ได้เพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional