Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 : "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 : "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำ
บัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร ณ ศาลาประชาคมบ้านคำชมภู หมู่ที่ 9
ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต้นแบบสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชี
ไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นในชุมชนได้ ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional