Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร "การจัดทำขนมขั้น”     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา
เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
จัดโครงการสวัสดิการ
ฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร "การจัดทำขนมชั้น” แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในวิชาชีพเสริม เพิ่มช่องทางหารายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จำกัด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional