Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ปทุมธานี จัดนิทรรศการด้านบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
นำโดย นางสาวพรรศณีย์ ประสงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาวนภาภรณ์ พิสุทธิพงศ์โชโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาว
นฤมล บุญคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี
อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวินัยที่ดีด้านการออมแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดงาน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี .


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional