Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์
หนุนสร้างนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ทำบัญชีสหกรณ์
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครง
การสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานลงนาม ร่วมด้วย นายสมปอง
อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนัก
ความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ และนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
     นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้สหกรณ์ทุกแห่งมีผู้ทำบัญชีสหกรณ์ จากการตรวจสอบ
ข้อมูลของสหกรณ์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พบว่า มีสหกรณ์จำนวน ๒,๔๕๑ แห่ง ไม่มีผู้
ทำบัญชี มีเพียงมอบหมายให้กรรมการเป็นผู้จัดทำบัญชี โดยการจัดทำบัญชีบางแห่งไม่ถูกต้อง
และไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นว่า สหกรณ์จะเข้มแข็งได้ต้องมีระบบบัญชีที่ดี
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับสหกรณ์ในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงของเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงจัดทำโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์ และบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน
เพื่อให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชีสหกรณ์และมีข้อมูลทางบัญชีใช้
ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยแนวทาง
การดำเนินงานหลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันสร้างนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ทำบัญชี
สหกรณ์ โดยกำหนดไว้ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา รายวิชา "การจัดทำบัญชีและ
งบการเงินของสหกรณ์” และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์
ณ ที่ทำการสหกรณ์
     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะได้ร่วมกำหนด
รายวิชาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของสถาน
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเพิ่มองค์ความรู้ด้านการบัญชีสหกรณ์ให้กับครูผู้สอนเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์
แก่นักเรียน นักศึกษา โดยจะได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
ผ่านการประเมินผลการจัดทำบัญชี และมีความประสงค์เป็นผู้ทำบัญชีสหกรณ์ต่อไป
     จากความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชีสหกรณ์ มีบัญชีและงบการเงินที่ถูก
ต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ในส่วนของนัก
เรียน นักศึกษา จะได้รับความรู้ ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ด้านการจัดทำบัญชี
สหกรณ์และมีรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งครูผู้สอนได้เพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ
บัญชีสหกรณ์อีกด้วย
.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional