Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยให้บริการแนะนำการจัดทำ
บัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวางแผน
การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ สามารถ
สร้างความเข้มแข็งทางการเงินอย่างยั่งยืนแก่ตนเองและครอบครัว
ต่อไป
โดยได้รับเกียรติจาก นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของ
หน่วยงานต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ม.1 ต.บาโงยซิแน
อ.ยะหา จ.ยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional