Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ "ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ด้วยหัวใจนักบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2559” จังหวัดน่าน     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 : "ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ด้วยหัวใจนักบัญชี
ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2559”
ซึ่งร่วมบูรณาการกับ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ส่วนราชการ สถานศึกษา กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลภูฟ้า โดยมี นางกฤษณา กฤษณวรรณ
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมด้วยสหกรณ์จังหวัดน่าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบมาง คณะครูนักเรียน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า ผู้นำชุมชน และประชาชน
ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ แปลงปลูกป่าบ้านห้วยล้อม ตำบลภูฟ้า อำเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ต้นไม้ ป่าไม้ รัก หวงแหน ช่วยกันรักษา
และเป็นเจ้าของป่าร่วมกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนเพิ่มจำนวนต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ช่วยรักษาหน้าดิน นำความ
ชุ่มชื้นสู่ผืนดิน ปรับทัศนียภาพให้สวยงาม ร่มเย็น และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional