Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 6/2559     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ
ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 6/2559 และ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2559
เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญ
การดำเนินงานตามโครงการฯ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ด้านการเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดตราด เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional