Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางเพ็ชรรัตน์ นาควัชรญาณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
ครั้งที่ 3/2559
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีในการออม และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นประธานเปิดงาน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional