Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง ให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร     เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย
นางมาลา จิตรเสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
ผู้มาร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2559
จังหวัดพัทลุง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถ
เข้าถึงการบริการ พร้อมกับได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาล
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional