Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม เข้าร่วมโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย
นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และบุคลากร
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี ในโครงการ "คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
ประจำเดือน สิงหาคม 2559
โดยสอนแนะและให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีรับ -
จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งแจกเอกสารการจัดทำบัญชี และ
จัดแสดงตุ่มน้ำพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงานได้ทราบถึง
หลักการของความพอเพียงในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมี นายสมชาย
วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้าน
โสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional