Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุตรดิตถ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ''ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ นำโดย นายวันชัย แสงนาค
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ''ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดี
เพื่อพ่อของแผ่นดิน"
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนต้นแบบได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการบันทึกบัญชี ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมด้านการออม ณ บ้านนากวาง
หมู่ 8 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional