Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ครัวเรือน” ในโครงการฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู้ความพอเพียง”     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาววรรณิสา พลหาราช เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน” ในโครงการ
ฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู้ความ
พอเพียง” ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่าย
ของตนเองและครอบครัวทั้งรายละเอียดและภาพรวม สามารถวิเคราะห์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของตนเอง นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนการใช้จ่ายในอนาคต
ต่อไป โดยมีประชาชนตำบลพะทายเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ บริเวณ
ที่ทำการชุมชน ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional