Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ภายใต้ "โครงการประชารัฐ”      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครสวรรค์
ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ภายใต้
"โครงการประชารัฐ” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานภาคเอกชน โดยบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และภาคเกษตรกรโดยมีนายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่
ที่ไม่เหมาะสมไปสู่พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกนกทิพย์ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์
แอนด์เปเปอร์ จำกัด ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional