Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นราธิวาส จัดโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส
นำโดย นางสาวธัญดา สุวรรณสังข์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน
2559 "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านร่วมใจ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
      ทั้งนี้ ยังได้จัดเวทีเสวนาผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน จำนวน
25 คน (ครัวเรือนละ 1 คน) เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนให้เกิดชุมชน
คนรักการทำบัญชี ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและกำกับ
แนะนำการจัดทำบัญชีและติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำบัญชี
อย่างต่อเนื่องต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional